Skills for a Better Life and Work

Are you are aged over 25, unemployed, a carer and living in Cardiff?
Are you are aged over 25, unemployed, a carer, or do you live with a work limiting health condition and live in one of the local authorities listed below?

Bridgend
Blaenau-Gwent
Caerphilly
Neath/Port Talbot
Torfaen

If you answer yes to any of the above please read on:
We have obtained part-funding from the European Social Fund to provide help and support for people to improve their skills for life and work. The support we are able to offer includes:

 •  Life coaching
 •  Level 2 Qualifications and other training
 •  Support to access volunteering, training and employment
 •  Support to make positive changes in your life
 •  Support to become more socially active
 •  Welfare Rights Assessment

If you or someone you know would like to know more please contact us by:

Telephone – 01633 485865

E mail – info@dapwales.org.uk

A ydych chi dros 25 mlwydd oed, yn ddi-waith, yn ofalwr ac yn byw yng Nghaerdydd?
A ydych chi dros 25 mlwydd oed, yn ddi-waith, yn ofalwr, neu’n byw gyda cyflwr iechyd sy’n cyfyngu  eich gwaith ac yn byw yn un o’r awdurdodau lleol a restrir isod?

Pen y bont ar Ogwr
Blaenau-Gwent
Caerffili
Castell-nedd/Port Talbo
Torfaen

Os ydych yn ateb ‘ydw’ i unrhyw un o’r uchod, darllenwch ymlaen:
Rydym wedi cael rhan-arian gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop i ddarparu cymorth a chefnogaeth i bobl wella eu sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith. Mae’r gefnogaeth ni’n gallu ei gynnig yn cynnwys:

 •  hyfforddiant Bywyd
 •  Cymwysterau level 2 ac hyfforddiant eraill
 •  Cefnogi cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a chyflogaeth
 •  Cymorth i wneud newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd
 •  Cefnogaeth i ddod yn fwy gweithgar yn gymdeithasol
 •  Asesiad Hawliau Lles

Os ydych chi neu rywun chi’n adnabod, yn hoffi gwybod mwy, cysylltwch â ni drwy:

Ffôn – 01633 485865

E-bost – info@dapwales.org.uk

 

ESF Logo 2015  WCVA Active Inclusion Fund Logo

Scroll to top

DAP WALES